SPEAKERS

diaconescu_300

Conf. Dr. Alexandru Diaconescu

Doctor în Ştiinţe Medicale, specializarea Reproducţie, Obstetrică şi Însămânţări Artificiale / Doctor of Medical Sciences, specialization: Reproduction, Obstetrics and Artificial Insemination

eric_300

Eric Reijers

Arbitru FIFe pentru toate rasele / FIFe All Breed Judge

Presedinte WCC / WCC President

petru-muntean_300

Petru Muntean

Arbitru FCI pentru toate rasele/All-rounder FCI Judge

Vice-presedinte A.Ch.R/Vice-president of the Judges Committee of A.Ch.R

sarah_300

Dr. Sarah Heath

Diplomat al Colegiului European de Medicină Veterinară Comportamentală/

European Veterinary Specialist in Behavioral Medicine

v-p_300

Dr. Vincent Bruet

Diplomat al Colegiului European de Dermatologie Veterinară /

European Veterinary Specialist in Dermatology

AGENDA

5th of September, 2020

Sesiunea pentru Crescătorii de Câini / Dog Breeders’ Session

Alexandru Diaconescu – ‘’Limitarea mortalității neonatale & îngrijirea cățeilor nou născuți: Startul perfect în viață’’ / “Limiting Neonatal Mortality & Caring for Newborn Puppies: Perfect Start of Life”

Petru Muntean – “Cum punem în valoare frumusețea unui câine la expoziție – Cum se “nasc” campionii?”/ „Enhancing the Beauty of Show Dogs – How champions are born?”

 

Sesiunea pentru Crescătorii de Pisici/ Cat Breeders’ Session

Vincent Bruet – “Alergiile alimentare la pisici, adevarate sau false.” / “True and false, food allergies in cats.”

Alexandru Diaconescu – ‘’Limitarea mortalității neonatale & îngrijirea pisoilor nou născuți: Startul perfect în viață’’ / “Limiting Neonatal Mortality & Caring for Newborn Kittens: Perfect Start of Life”

12th of September, 2020

Sesiunea pentru Crescătorii de Câini/ Dog Breeders’ Session

Sarah Heath – “Rolul crescătorilor în prevenirea problemelor de comportament” / “The role of breeders in behavioral problem prevention”

Vincent Bruet – “Alergiile alimentare la câini, adevarate sau false.” / “True and false, food allergies in dogs.”

                     

Sesiunea pentru Crescătorii de Pisici/ Cat Breeders’ Session

Sarah Heath – “Rolul crescătorilor în prevenirea problemelor de comportament” / “The role of breeders in behavioral problem prevention”

Eric Reijers – “Cum să scoatem în evidență frumusețea unei pisici la expoziție” / “Enhancing the Beauty of Show Cats”

LOGO RC FHN

ÎNREGISTRARE GRATUITĂ / FREE REGISTRATION

Înregistrările s-au încheiat! Mai multe detalii despre webinar, detalii de logare și alte instrucțiuni, veți primi în cursul zilei de astăzi, pe adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat.


Registrations are closed! More details about the webinar, login details and other instructions, you will receive today, on the e-mail address with which you registered.

Log in HERE to access the LIVE WEBINAR on 5th of September , starting with 09.45 am

Datele personale din prezentul formular vor fi procesate de Royal Canin Romania (date de contact in site) in temeiul consimtamantului dvs. pentru scopuri de marketing, si anume: pentru a va putea transmite informări privind inregistrarea pentru evenimentul online Conventia Nationala a Crescatorilor- editia 2020, precum si invitații de a participa la acest eveniment organizat in data de 5 si 12 septembrie 2020, mesaje prin care să comunicăm cu dvs în cazul în care v-ați înscris, invitații de a răspunde la chestionare de feedback.

Pentru detalii cu privire la politica de cookies si alte detalii utile consultati politica de confidentialitate la: www.mars.com/privacy-policy-romania. Durata prelucrarii va fi de maxim 3 ani de la data colectarii sau mai putin, daca va retrageti consimtamantul, iar ulterior vor fi sterse sau vor fi anonimizate. In afara Royal Canin Romania, destinatari ai datelor dvs. personale vor putea fi terți furnizori de servicii (“Furnizor”), și care vor acționa ca împuterniciți conform instrucțiunilor noastre, insemnand Paloma Tours- furnizorul platformei evenimentului virtual Conventia Nationala a Crescatorilor, precum si autorități și instituții publice strict in masura necesara executarii unor obligatii legale. Furnizorul Paloma Tours se obliga sa se conformeze standardelor legale si ale Royal Canin în materie de protecție a datelor personale. Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele personale prelucrate: de informare; de acces (dreptul de a obține la cerere, o confirmare că se prelucrează sau nu date personale ale dvs. și la o copie gratuita a datelor respective); de rectificare (a datelor personale inexacte); dreptul de a va retrage consimtamantul oricand, fara a afecta prelucrarea deja efectuata; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (in situatii precum: datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate; retragerea consimtamantului și absenta altui temei juridic pentru prelucrare; exercitarea dreptului de opozitie și inexistenta unor motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele personale au fost prelucrate ilegal; datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului UE sau al dreptului intern); dreptul la restricționarea prelucrării, in anumite situatii; dreptul la portabilitatea datelor personale (dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator); dreptul de a va opune prelucrarii din motive legate de situația particulară în care vă aflați; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care consimțiți în mod explicit la aceasta; dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (la adresa București , B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, email: anspdcp@dataprotection.ro) sau in fata instantelor competente. Va puteti exercita aceste drepturi contactand Royal Canin Romania la adresa specificata urmatoare: Str.Aviator Popisteanu, Nr.54A, Expo Business Park, Cladirea 1, Etaj 5, Sector 1, Bucuresti sau email: office.rou@royalcanin.com.


The personal data in this form will be processed by Royal Canin Romania (contact details on the site) based on your consent for marketing purposes, namely: to be able to send you information regarding registration for the online event National Breeders’ Convention – 2020 edition , as well as invitations to participate in this event organized on September 5 and 12, 2020, messages to communicate with you if you have registered, invitations to respond to feedback questionnaires.

For details on the cookie policy and other useful details see the privacy policy at: www.mars.com/privacy-policy-romania. The duration of the processing will be of maximum 3 years from the date of collection or less, if you withdraw your consent, and later these will be deleted or anonymized. In addition to Royal Canin Romania, the recipients of your personal data may be third party service providers (“Provider”), and who will act as proxies according to our instructions, meaning Paloma Tours – the provider of the virtual event platform National Breeders’ Convention, as well as public authorities and institutions strictly to the extent necessary for the execution of legal obligations. The provider Paloma Tours undertakes to comply with the legal and Royal Canin standards regarding the protection of personal data. You have the following rights regarding the personal data processed: information; access (the right to obtain on request, a confirmation that your personal data is processed or not and a free copy of that data); rectification (of inaccurate personal data); the right to withdraw your consent at any time, without affecting the processing already performed; the right to erasure of data (“right to be forgotten”) (in situations such as: personal data are no longer necessary for the purposes for which they were processed; withdrawal of consent and absence of other legal basis for processing; exercise of the right of opposition and legitimate reasons prevailing as regards processing; personal data have been processed unlawfully; personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation under EU or national law); the right to restrict processing, in certain situations; the right to portability of personal data (the right to receive personal data in a structured, commonly used and automatically readable format and you have the right to transmit this data to another operator); the right to object to the processing for reasons related to your particular situation; the right not to be subject to a decision based solely on automatic processing, including profiling, which produces legal effects that affect or similarly affect you to a significant extent, unless you explicitly consent to it; the right to submit a complaint to the National Authority for the Supervision of Personal Data Processing (at Bucharest, 28-30 Gheorghe Magheru Blvd., Sector 1, postal code 010336, email: anspdcp@dataprotection.ro) or before the competent courts. You can exercise these rights by contacting Royal Canin Romania at the following specified address: Aviator Popisteanu Street, No. 54A, Expo Business Park, Building 1, Floor 5, Sector 1, Bucharest or email: office.rou@royalcanin.com.